Danh mục tham khảo các văn bản bảng B tuần 1

11/11/2019

                           DANH MỤC VĂN BẢN BẢNG B TUẦN 1

STT

TÊN VĂN BẢN

 1.  

Luật số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội: Bộ luật Dân sự

 1.  

Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội: Bộ luật Lao động

 1.  

Luật số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội: Bộ luật Hình sự

 1.  

Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

 1.  

Luật số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội: Luật Hôn nhân và gia đình

 1.  

Luật số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

 1.  

Luật số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

 1.  

Luật số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội: Luật Phòng, chống tham nhũng

 1.  

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 1.  

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 1.  

Luật số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội: Luật Giao thông đường bộ

 1.  

Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

 1.  

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

 

039.990.9389