Danh mục các văn bản pháp luật tham khảo bảng A

12/11/2019

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT THAM KHẢO

CUỘC THI “PHÁP LUẬT HỌC ĐƯỜNG’’

 

STT

TÊN VĂN BẢN PHÁP LUẬT

I

LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

 

Hiến pháp năm 2013

 

Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19/06/2015

 

Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20 /11/2014

 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015

 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/06/2015

 

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 ngày 24/11/2014

 

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 ngày 24/11/2014

II

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN MỘT SỐ LĨNH VỰC

 

Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 ngày 20/11/2014

 

Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 08/6/2018

 

Luật Đặc xá s 30/2018/QH14 ngày 19/11/2018

 

Luật Quốc tịch Việt Nam số 07/1998/QH10 ngày 20/5/1998

 

Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014

 

Luật Cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006

 

Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 ngày 19/06/2015  

 

Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016

 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012

 

Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 ngày 20/6/2017

 

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011

 

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018

 

Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013

 

Luật Trưng cầu ý dân Luật số: 96/2015/QH13 ngày 25/11/2015

III

PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

 

Luật Lâm nghiệp s 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 

 

Luật Bảo vệ và phát triển rừng  29/2004/QH11 ngày 03/12/2004

 

Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010

 

Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012

 

Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018

 

Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 2/11/2017

 

Luật Phòng, chống thiên tai năm số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013

 

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014

 

Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21/6/2012

 

Luật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11 ngày 17/6/2003

IV

LĨNH VỰC HÌNH SỰ VÀ LIÊN QUAN

 

Bộ luật hình sự số100/2015/QH13 ngày 27/11/2015

 

Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015

 

Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 ngày 14/6/2019

 

Luật thi hành tạm giữ tạm giam số 94/2015/QH13 ngày 25/11/2015

 

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm hệ thống miễn dich mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11 ngày 12/07/2006

 

Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 ngày 09/12/2000

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy số 16/2008/QH12 ngày 03/6/2008

 

Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/3/2003

 

Luật Phòng, chống mua bán người số 66/2011/QH12 ngày 29/03/2011

 

Luật Phòng, chống tham nhũng s 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018

 

Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018 quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

V

LĨNH VỰC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VÀ LIÊN QUAN

 

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

 

Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015

 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

 

Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014

 

Luật Thanh niên số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

 

Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016

 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007

 

Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH 11 ngày 29/6/2006

 

Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17/6/2010

 

Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

VI

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM, BẢO HIỂM VÀ GIÁO DỤC

 

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012

 

Luật Việc làm s 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013

 

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018

 

Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018

 

Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014

 

Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

 

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014

 

Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008

VII

CÁC LĨNH VỰC LIÊN QUAN KHÁC

 

Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20/11/2014

 

Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010

 

Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009

 

Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013

 

Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia số 44/2019/QH14 ngày 14/06/2019

 

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

 

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012

 

Luật số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11

 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm  số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007

 

Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015

 

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010

VIII

LĨNH VỰC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, GIAO THÔNG

 

Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012

 

Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

 

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

 

Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017

 

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

 

Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

IX

LĨNH VỰC PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

 

Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em

 

Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày 9/4/2016

 

Hiệp định thương mại tự do Asean

 

Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982

 

 

 

 

039.990.9389